دسترسی های سریع

topics_fa

سیویلیکا

civil (1)

محورها
  • مدیریت
  • مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی
  • خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی
  • مدیریت تولید ، فرآیند و عملیات
  • مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی
  • مديريت بازرگاني
  • مدیریت پروژه
  • مدیریت دانش
  • مدیریت تحقیقات
  • اشتراک دانش و چالشهای آن
  • مدیریت سیستم‌های هوشمند
  • مدیریت دانش در سیستمهای تولیدی
  • مدیریت بازاریابی
  • مدیریت دانش پروژه و چالشهای سازمانهای پروژه محور
  • مدیریت بحران 
  • مدیریت دانش مشتریان
  • فناوری اطلاعات
  • مدیریت کارآفرینی
  • مديريت تکنولوژي، تحقيق و توسعه
  • مدیریت مالی
  • تعالی سازمانهای
  • مدیریت زنجیره تامین
  •  اقتصاد
  • اقتصاد دانش بنیان
  • اقتصاد کلان
  • اقتصاد انرژی
  • اقتصاد خرد
  • نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی
  • تجارت و اقتصاد
  • قانون تجارت، حقوق و اقتصاد
  • اقتصاد پول و بانکداری
  • اقتصاد صنعتی و بازرگانی
  • اقتصاد حمل و نقل
  • اقتصاد نفت و گاز
  • اقتصاد بین الملل و تجارت
  • اقتصاد سلامت رفتاری
  • اقتصاد شهری
  • رشد و توسعه اقتصادی
  • اقتصاد محیط زیست و تجارت
  • اقتصاد کشاورزی با تاکید بر تقویت تولید ملی
  • اقتصاد و بازاریابی گردشگری
  • اقتصاد بازرگاني
  • اقتصاد عمومي و دولتي
  • اقتصاد منابع
  • اقتصاد جهاني
  • توسعه اقتصادی
  • اقتصاد دیجیتال
  • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
  • مدیریت کسب و کار 
  • مدیریت فناوری کسب و کار
  • استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان
  • مدیریت کسب و کار و اقتصاد مقاومتی
  • الگوهای نوین کسب و کار
  • زنجیره های ارزش ساز راهبردی
  • رويکردهاي نوين در اقتصاد جهاني
  • کارآفرینی
  • کسب و کار بین المللی
  • سیستمهای اطلاعات کسب و کار
  • حقوق کسب و کار
  • مدیریت عملکرد کسب و کار
  • نوسانات و چرخه های کسب و کار
  • کسب و کارهای کوچک
  • تجزیه و تحلیل کسب و کار
  • هوش کسب و کار
  • مدلهای نوآورانه کسب و کار
  • مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار
  • سازمانهای مجازی و بازارهای مجازی
  • عرضه، تقاضا ئ زنجیره های ارزش
  • مدیریت ارتباط با مشتری
  • عملیات زنجیره تأمین
  • حسابداری عمومی
  • حسابداری مالی (عمومی)
  • حسابداری دولتی
  • حسابداری صنعتی
  • حسابداری مالیاتی
  • حسابداری بودجه ای
  • حسابرسی
  • حسابداری سیستمها
  • حسابداری موسسات غیر انتفاعی
  • حسابداری اجتماعی
  • اصول حسابداري
  • مباحث نوین در حسابداری
  • مديريت مالي و سرمايه گذاري
  • حسابداري منابع انساني
  • حسابرسي و مديريت بنگاه اقتصادي