شورای عالی کنفرانس

جناب آقای دکتر منوچهر منطقی

ریاست انجمن تعالی کسب و کار ایران و دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل نقل پیشرفته

ریاست کنفرانس      

جناب آقای دکتر حمیدرضا فرتوک زاده

عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دبیر کنفرانس          

جناب آقای دکتر غلامرضا توکلی

عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

دبیر علمی کنفرانس

جناب آقای مهندس غلامرضا نورمحمد نصرآبادی

عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران

دبیر اجرایی کنفرانس

 شورای سیاست گذاری

جناب آقای دکتر محمدباقر عالی

رئیس سابق هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

و معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت

عضو شورای سیاست گذاری

جناب آقای دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی

 

عضو شورای سیاست گذاری

جناب آقای دکترقاسم تقی زاده 

جانشین وزارت دفاع و استاد دانشگاه

عضو شورای سیاست گذاری

جناب آقای دکتر مجید ابن الرضا 

معاون منابع انسانی وزارت دفاع

عضو شورای سیاست گذاری

جناب آقای دکتر حسین دهقان

وزیر سابق وزارت دفاع 

عضو شورای سیاست گذاری

جناب آقای دکتر بیژن رنجبر

قائم مقام محترم دانشگاه آزاد اسلامی

 

عضو شورای سیاست گذاری

جناب آقای دکتر یونس نظری

مدیر دپارتمان ارتباط صنعت و دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی

عضو شورای سیاست گذاری